Warunki gwarancji

Gwarancji na poprawne działanie sprzętu udziela Soft-PC na czas określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu i sticker'em umieszczonym na sprzęcie. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis Soft-PC

 1. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Faktura VAT lub paragon). Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Serwis Soft-PC.
 2. Sprzęt, który objęty jest gwarancją producenta powinien być serwisowany w autoryzowanych punktach serwisowych (wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej), przez końcowego użytkownika.
 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie sprzętu, konserwacja, instalacja oprogramowania itp.
 4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: toner, atrament, bateria, czytnik lasera itp.
 5. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 6. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu Soft-PC osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
 7. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy - obowiązki klienta:
 • Dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym.
 • Opis wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu dostarczyć do serwisu Soft-PC (dane teleadresowe jak wyżej), prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji , gdyż nie zwracamy dokumentów przesłanych na serwis.
 • Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, formy styropianowe, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej).
 • Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzony sticker gwarancyjny i plomby. uszkodzone plomby oraz nieczytelny numer seryjny lub brak stickera dyskwalifikuje sprzęt jako nadający się do reklamacji, jeśli sticker jest tylko na opakowaniu, prosimy zachować opakowanie na czas gwarancji.
 • Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na koszt nadawcy firmą kurierską.
 • Klient otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany sprzętu na nowy.

W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient. W szczególnych przypadkach producent stosuje wydłużony okres gwarancji który jest realizowany w serwisie producenta po upłynięciu 24 miesięcy gwarancji realizowanej przez serwis Soft-PC. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu lub na stickerze wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu. W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu Soft-PC sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 7, serwis Soft-PC nie musi się wywiązać z terminu określonego w pkt. 10, oraz z możliwości realizacji reklamacji. Soft-PC nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii sprzętu na jakimkolwiek nośniku danych. Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
 • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
 • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
 • sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu Soft-PC w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, dyski twarde w metalizowanej folii antyelektrostatycznej, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia,
 • sprzęt, którego dokument zakupu, sticker lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
 • sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu, który wraz ze stickerem jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu.

Każdy reklamowany sprzęt serwis Soft-PC sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny Soft-PC może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu Soft-PC potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany. W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego pkt. 11, serwis Soft-PC może naliczyć opłatę za magazynowanie sprzętu nieodebranego. Wadliwy sprzęt lub części, których reklamacje zostały zakończone stają się własnością Soft-PC. Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązaniu się z reklamacji. Produkty Gigabyte. Celem poprawy jakości obsługi Klienta serwis Gigabyte wprowadził obowiązek dołączania druku reklamacyjnego, proszę dołączanie dokumentu do każdej reklamacji produktu. Wszystkie płyty prosimy oddawać:

 • w pudełkach,
 • z najnowszą wersją biosu,

W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

 • po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą z pieczątkami Soft-PC, lub firmową taśmą z logo Soft-PC. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione - należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera,
 • po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,
 • jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat,
 • protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać na e-mail do Soft-PC.

Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem. W przypadku braku możliwości wymiany sprzętu na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na sprzęt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającemu wymianie, Płyty główne pod socket 1155, 1156, 2011 muszą zawierać zaślepkę ochronną.

Postanowienia końcowe

 • Fakt udzielenia gwarancji na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 • Soft-PC nie będzie ponosił odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
 • Soft-PC nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialna za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią sprzętu.
 • Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi sprzęt, który ma być użytkowany w innym kraju.
 • Soft-PC zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.